Terms & Conditions

Artikel 1: Definities 

 • De ondernemer: Fields Sweden 
 • De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan inzake een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen. 
 • Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten. 
 • Plaats: Tipi gelegen op Fields Gård.
 • Kampeermiddel: Tipi, Grillkåta
 • De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het recht van gebruik van een plaats tegen een van tevoren overeengekomen vergoeding en periode. 
 • Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de Tipi en de voorzieningen en de regels van Fields Sweden. 
 • Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf. 
 • Kampeerreglement: het schriftelijke reglement met de huisregels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst loopt af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat opzegging is vereist. 

Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen 

 • De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst. 
 • Indien na vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan verhoging van de btw). 

Artikel 4: Reserveren 

 • De reservering kan zowel telefonisch als online plaatsvinden. 
 • Na ontvangst van de reservering ontvangt u per mail een reserveringsbevestiging c.q. factuur. 
 • Bij reservering meer dan 30 dagen voor aankomst geldt een standaard bedenktijd van 2 dagen. 
 • Bij reserveringen binnen 30 dagen voor aankomst geldt geen bedenktijd. 
 • Op de derde dag na reservering is uw boeking wettelijk definitief en gelden artikel 5 en 6 van deze algemene voorwaarden wat betreft wijziging en annulering.

Artikel 5: Betaling 

 • De recreant dient de betaling in Zweedse kronen te voldoen, met inachtneming van de afgesproken termijnen. 
 • De betaling dient te geschieden in twee termijnen, te weten: 
 • 2 weken na telefonische, schriftelijke of elektronische reservering, de eerste termijn voor 30% van het overeengekomen bedrag. 
 • 6 weken voor aanvang van het verblijf moet de tweede termijn ter beschikking van de ondernemer zijn. 
 • Indien korter dan 6 weken voor aanvangsdatum is gereserveerd dan dient de betaling in één termijn gelijktijdig met de reservering voldaan te worden. 
 • Indien de ondernemer, in geval van een reservering, op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, is de ondernemer gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 
 • Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie een rentepercentage over het nog openstaande bedrag van 1% per maand in rekening worden gebracht. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. 

Artikel 6: Annulering

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer, deze bedraagt: 

 • bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs; 
 • bij annulering binnen 2 maanden voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs; 
 • bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen 2 weken voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs; 
 • De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten ten bedrage van SEK 150, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden 

Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

Artikel 8: Maximaal toegestane aantal personen

Het maximaal aantal toegestane personen per kampeerplek en huurtent bedraagt 4 waarvan maximaal 2 volwassenen. Bewoning met meerdere families en of meer dan het maximaal toegestane aantal personen is toegestaan in overleg. 

Artikel 9: Latere komst en voortijdig vertrek 

De recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst, voor de gehele afgesproken periode verschuldigd. 

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming 

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: 

 • indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, het kampeerreglement en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet; 
 • indien de recreant, mederecreant(en) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van Fields Sweden bederft; 
 • indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats in strijd met de bestemming van het terrein handelt.; 
 • diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het terrein van Fields Sweden. 
 • Indien de ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging. 
 • Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 4 uur is verlaten. 
 • Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen overeenkomstig artikel 11.2. 
 • De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. 

Artikel 11: Ontruiming 

 • Als de overeenkomst is beëindigd, moet de recreant, uiterlijk om 11.00 uur ´s ochtends op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren. 
 • Als de recreant zijn spullen niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met in achtneming van een termijn van 7 dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De kosten van deze 7 dagen, de kosten van het afbreken en de eventuele stallingskosten en/of stortkosten voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant. 

Artikel 12: Wet- en regelgeving 

Op het terrein van Fields Sweden is het Zweedse recht van toepassing.

Artikel 13: Onderhoud en aanleg 

 • De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden. 
 • De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden. 
 • Het is de recreant, mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. 
 • De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

 • De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor zover andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van 5.00.000 kronen per gebeurtenis. De ondernemer is hiervoor verzekerd. 
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. 
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. 
 • De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend. 
 • De ondernemer verplicht zich om na melding van overlast door de recreant, veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen. 

Artikel 15: Klachten 

 • Een klacht van een recreant dient altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend te worden. 
 • Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant. 
 • De ondernemer zal uw klacht beoordelen en deze in alle redelijkheid en billijkheid behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Zweedse recht van toepassing. 

Artikel 16: Privacy 

Om uw boeking te verwerken is het vastleggen van een aantal persoonsgegevens noodzakelijk. Het gaat hierbij onder andere om: naam en adres, nationaliteit en geboortedatum, emailadres, telefoonnummer. Deze gegevens worden opgeslagen in een goed beveiligde database. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden ten behoeve van interne marketingdoeleinden. Uw gegevens worden door ons niet verstrekt aan derden. 

Up ↑